Odsłon : 63643

Historia

Historia przedszkola


Historia naszego przedszkola si?ga pierwszych lat okresu powojennego. 18 grudnia 1947r. zosta?o powo?ane 1- oddzia?owe przedszkole przy 4-letnim Liceum Pedagogicznym i 7-klasowej szkole ?wicze? mieszcz?cych si? na ul. Basztowej. Zarejestrowane zosta?o w aktach Wydzia?u O?wiaty pod numerem rejestracyjnym 3. Idea powo?ania przedszkola wynika?a z konieczno?ci utworzenia oddzia?u ?wicze? dla organizowanych w Liceum form kszta?cenia i dokszta?cania kadry nauczycielskiej dla szk? oraz kadry wychowawczej dla powstaj?cych po wojnie pa?stwowych przedszkoli.

W swojej ponad 60 -letniej dzia?alno?ci trzykrotnie zmienia?o siedzib?, z ul. Basztowej 18 grudnia 1962r. przeniesione zosta?o do Szko?y Podstawowej Nr 11 przy ul. W?adycze 7, a od 1984r. mie?ci si? w wolno stoj?cym, zabytkowym budynku przy ul. Barskiej 10.

Karty pierwszych 12 lat historii przedszkola zapisa?y si? ogromn? ofiarno?ci? i zaanga?owaniem Pani Stanis?awy Dziubi?skiej, ktra od 1948r. pracowa?a najpierw jako wychowawczyni, a w latach 1950 - 1960r. pe?ni?a funkcj? kierownicz?. Kierowanie przedszkolem ?wicze? w czasach, kiedy brak by?o podstawowego sprz?tu, pomocy dydaktycznych, wykszta?conej kadry wychowawczej wymaga?o niezwyk?ych umiej?tno?ci organizacyjnych oraz ci?g?ego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikw. wczesna dyrektorka potrafi?a rozbudzi? w?rd rodzicw powszechn? ofiarno??, zmobilizowa? Komitet Rodzicielski do podejmowania czynw spo?ecznych na rzecz przedszkola. Urz?dzano uroczysto?ci przedszkolne, podczas ktrych dzieci prezentowa?y swoje umiej?tno?ci artystyczne. Nauczycielki samodzielnie wykonywa?y szereg pomocy do zaj?? wykorzystuj?c na ubogim rynku dost?pne materia?y.

W latach 1960 - 1962r. funkcj? dyrektora obj??a Pani Ksawera Gro?ska. Dzi?ki trudowi i zaanga?owaniu ludzi zwi?zanych z placwk? utworzono 3 - oddzia?owe przedszkole dla 105 dzieci. W przedszkolu zatrudniono 6 pracownikw pedagogicznych, 1 intendentk?, 2 pomoce wychowawcze i 5 pracownikw obs?ugi.

W latach 1962 - 1965 przedszkolem kierowa?a Pani Danuta Krzywka, ktra wraz z pracownikami i rodzicami wzbogaca?a przedszkole w wyposa?enie, sprz?t i pomoce dydaktyczne.

Przez nast?pne 20 lat (1965 1985) przedszkole by?o prowadzone ponownie przez Pani? dyrektor Ksawer? Gro?sk?. W roku 1979 z uwagi na zagro?enia budowlane cz??ci budynku szkolnego przy ul. W?adycze jeden oddzia? przedszkolny zosta? przeniesiony do Przedszkola Nr 9. W tym samym roku zosta? przekazany w?adzom miasta przez osob? prywatn? zniszczony, zabytkowy budynek przy ul. Wary?skiego 10 (obecnie Barskiej). Lata 1980 1983 to okres kapitalnego remontu. Odremontowana i zaadoptowana kamienica dla potrzeb przedszkola w lutym 1984r. zat?tni?a ?yciem 75 przedszkolakw. Z nowym rokiem szkolnym 1984/1985 z uwagi na du?? ilo?? zg?osze? utworzony zosta? czwarty oddzia? przedszkolny.

We wrze?niu1985r. dyrektor Ksawera Gro?ska przesz?a na emerytur?, a kierowanie przedszkolem powierzone zosta?o Pani Zofii Dorotiak. Do realizacji zada? dydaktyczno wychowawczych i opieku?czych przedszkole posiada?o: 4 sale zaj??, gabinet metodyczny, ogrd przedszkolny. ?ywienie organizowane by?o w pomieszczeniach piwnicznych, gdzie znajdowa?a si? jadalnia oraz kuchnia z zapleczem magazynowym. Kadra pedagogiczna liczy?a 8 nauczycielek. Obok kadry pedagogicznej zatrudnionych by?o 11 pracownikw obs?ugi i 1 pracownik administracji.
W roku szkolnym 1993/94 ponownie nast?pi? podzia? du?ej sali zaj?? na 2 mniejsze i utworzony zosta? 5 oddzia?. Siedem lat p?niej przedszkole sta?o si? samodzielnym zak?adem bud?etowym z pe?n? obs?ug? ekonomiczno administracyjn?. Pani Zofia Dorotiak z ca?ym zespo?em pracownikw przez d?ugie lata tworzy?a wizerunek przedszkola przyjaznego dziecku stawiaj?c na:
- twrczy, otwarty styl pracy dyrektora i Rady Pedagogicznej,
- podmiotowo?? dziecka, jako punkt wyj?cia do pracy z nim,

-
partnersk? wsp?prac? z rodzicami,
-
demokratyczny styl zarz?dzania zarwno na etapie planowania, podejmowania decyzji jak i oceny realizacji zada?.
Zatrudnione w przedszkolu nauczycielki dba?y o wysok? jako?? procesu edukacyjnego. Zdobywane w ramach kszta?cenia i doskonalenia zawodowego kompetencje inspirowa?y je do podejmowania innowacyjnych rozwi?za? pedagogicznych. Udokumentowane dyplomami, wyr?nieniami, osi?gni?cia przedszkola, nauczycieli i wychowankw potwierdza?y, ?e podejmowane przez nich dzia?ania przynosi?y wymierne efekty.

W 2007r. obchodzono 60-lecie Miejskiego Przedszkola Nr 3.
14 16 czerwca 2007r. to dni obchodw jubileuszu 60 lecia. W tych dniach dzieci, rodzice, pracownicy, byli pracownicy, absolwenci i zaproszeni go?cie, uczestniczyli w uroczysto?ciach obchodw: Koncercie Galowym w wykonaniu przedszkolakw, uroczystym ods?oni?ciu tablicy pami?tkowej, jubileuszowej mszy ?w. w kaplicy Parafii ?w. Jzefa,oraz festynie zorganizowanym w ogrodzie przedszkola.


1 wrze?nia 2007r. (do chwili obecnej) funkcj? dyrektora obj??a Pani Urszula Dzierzgowska-Rudnik, ktra kontynuuje dzie?o swojej poprzedniczki. Kieruje przedszkolem tak, aby nadal mia?o wizerunek przyjaznego dziecku oraz stabiln?, mocn? pozycj? w?rd innych placwek przedszkolnych dzia?aj?cych na terenie miasta, a dzieci mia?y mo?liwo?? pe?nego rozwoju i mog?y dobrze przygotowane pj?? do szko?y. W krtkim okresie kadencji Pani dyrektor przy zaanga?owaniu Rady Pedagogicznej, ca?ego personelu administracyjno - obs?ugowego i pomocy w?adz, sponsorw oraz Rady Rodzicw zdoby?a ?rodki finansowe i zrealizowa?a kilka inwestycji maj?cych na celu poprawienie warunkw pracy i zwi?kszenia bezpiecze?stwa pobytu dzieci w przedszkolu. Zosta?a wyremontowana szatnia, odmalowane i doposa?one w umeblowanie sale zaj?? wraz z korytarzem, wymieniona stolarka okienna, po?o?ona kostka brukowa na drodze dojazdowej i postawiona nowa brama wjazdowa, wyposa?ony w urz?dzenia placu zabaw i obsadzony drzewostanem ogrd przedszkolny oraz zainstalowany monitoring.

1 lipca 2010r. przedszkole z zak?adu bud?etowego zosta?o przekszta?cone w jednostk? o?wiatow? i zmieni?o nazw? z Miejskiego Przedszkola Nr 3 na "Przedszkole Nr 3 w Przemy?lu".

Nasze przedszkole przez wiele lat pracuj?c z oddaniem dla dzieci mozolnie budowa?o presti? placwki. Chylimy czo?a przed tymi, ktrzy zostawili tu cz??? swojego ?ycia. B?dziemy kontynuowa? ich dorobek, pomaga? rodzicom najlepiej jak potrafimy w procesie wychowania, opieki i edukacji najm?odszych obywateli naszego miasta.