Odsłon : 60782

Rekrutacja

Zasady naboru

KRYTERIA PRZYJĘĆ
DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

  1. I. KRYTERIA USTAWOWE

L.p.

Kryteria

Punkty

1.

wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci w rodzinie)

50

2.

niepełnosprawność kandydata

50

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

50

4.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

50

5.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

50

6.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

50

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

50

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW USTAWOWYCH

1.Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

3.Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4.Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, ze. zm.).

  • Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych:

-składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a ust. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu,
- mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez rodzica kandydata.

  • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli nastąpującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  • Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
  • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

  1. II. KRYTERIA DODATKOWE


L.p.


Kryteria


Punkty

Dokument potwierdzający spełnienie kryteriów

1.

dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

25

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

2.

dziecko, którego oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/prawni opiekunowie pozostają w stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

12

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunw

3.

miesięczny dochód na osobę w rodzinie dziecka na osobę nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r., poz. 1518, z późn. zm.)

4

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

4.

dziecko, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, w którym rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną lub więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny ubiega się o przyjęcie do przedszkola

3

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

5.

dziecko, które zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole

2

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

6.

dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów pozostaje w stosunku pracy, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

1

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW DODATKOWYCH

  • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  • Pod pojęciem dochodu, na osobę w rodzinie kandydata, rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  • Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, o którym mowa powyżej, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola.

Dzieci zamieszkałe poza obszarem Miasta Przemyśla mogą być przyjęte do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018, wg powyższych kryteriów, przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami.

Kolejność składania podań nie wpływa na wyniki rekrutacji.
Ważne, by podania były kompletne (bezbłędnie wypełnione wszystkie rubryki, dołączone
dokumenty potwierdzające spełnianie wybranych przez kandydata kryteriów) i złożone w terminie.

Terminarza rekrutacji szukaj w -> Menu -> Rekrutacja -> zakładka: Termin rekrutacji