Odsłon : 63637

Rekrutacja

Zasady naboru

KRYTERIA PRZYJ??
DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

  1. I. KRYTERIA USTAWOWE

L.p.

Kryteria

Punkty

1.

wielodzietno?? rodziny kandydata (troje i wi?cej dzieci w rodzinie)

50

2.

niepe?nosprawno?? kandydata

50

3.

niepe?nosprawno?? jednego z rodzicw kandydata

50

4.

niepe?nosprawno?? obojga rodzicw kandydata

50

5.

niepe?nosprawno?? rodze?stwa kandydata

50

6.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

50

7.

obj?cie kandydata piecz? zast?pcz?

50

DOKUMENTY POTWIERDZAJ?CE SPE?NIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIW USTAWOWYCH

1.O?wiadczenie o wielodzietno?ci rodziny kandydata,

2.Orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego wydane ze wzgl?du na niepe?nosprawno??, orzeczenie oniepe?nosprawno?ci lub ostopniu niepe?nosprawno?ci lub orzeczenie rwnowa?ne w rozumieniu przepisw ustawy zdnia 27 sierpnia 1997r. orehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osb niepe?nosprawnych (Dz.U.z2011 r. Nr 127, poz. 721, z p?n. zm.),

3.Prawomocny wyrok s?du rodzinnego orzekaj?cy rozwd lub separacj? lub akt zgonu oraz o?wiadczenie osamotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu ?adnego dziecka wsplnie z jego rodzicem,

4.Dokument po?wiadczaj?cy obj?cie dziecka piecz? zast?pcz? zgodnie z ustaw? z dnia 9 czerwca 2011r. owspieraniu rodziny isystemie pieczy zast?pczej (Dz.U.z2013r. poz. 135, ze. zm.).

  • Dokumenty potwierdzaj?ce spe?nianie przez kandydata kryteriw ustawowych:

-sk?ada si? w oryginale, notarialnie po?wiadczonej kopii albo w postaci urz?dowo po?wiadczonego zgodnie zart.76a1Kodeksu post?powania administracyjnego odpisu lub wyci?gu z dokumentu,
- mog? by? sk?adane tak?e w postaci kopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em, przez rodzica kandydata.

  • O?wiadczenia sk?ada si? pod rygorem odpowiedzialno?ci karnej za sk?adanie fa?szywych zezna?. Sk?adaj?cy o?wiadczenie jest obowi?zany do zawarcia wnim klauzuli nast?puj?cej tre?ci Jestem ?wiadomy odpowiedzialno?ci karnej za z?o?enie fa?szywego o?wiadczenia. Klauzula ta zast?puje pouczenie organu o odpowiedzialno?ci karnej za sk?adanie fa?szywych zezna?.

  • Wielodzietno?? rodziny oznacza rodzin? wychowuj?c? troje i wi?cej dzieci.
  • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pann?, kawalera, wdow?, wdowca, osob? pozostaj?ca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem s?du, osob? rozwiedzion?, chyba ?e osoba taka wychowuje wsplnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

  1. II. KRYTERIA DODATKOWE


L.p.


Kryteria


Punkty

Dokument potwierdzaj?cy spe?nienie kryteriw

1.

dziecko realizuj?ce obowi?zkowe roczne przygotowanie przedszkolne

25

o?wiadczenie rodzicw/prawnych opiekunw

2.

dziecko, ktrego oboje rodzice/rodzic samotnie wychowuj?cy/prawni opiekunowie pozostaj? w stosunku pracy, wykonuj? prac? na podstawie umowy cywilnoprawnej, ucz? si? w trybie dziennym, prowadz? gospodarstwo rolne lub dzia?alno?? gospodarcz?

12

o?wiadczenie rodzicw/prawnych opiekunw

3.

miesi?czny dochd na osob? w rodzinie dziecka na osob? nie przekracza 100% kwoty, o ktrej mowa w art. 5 pkt 1ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o ?wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r., poz. 1518, z p?n. zm.)

4

o?wiadczenie rodzicw/prawnych opiekunw

4.

dziecko, ubiegaj?ce si? o przyj?cie do przedszkola, w ktrym rodze?stwo kontynuuje edukacj? przedszkoln? lub wi?cej ni? jedno dziecko z tej samej rodziny ubiega si? o przyj?cie do przedszkola

3

o?wiadczenie rodzicw/prawnych opiekunw

5.

dziecko, ktre zamieszkuje w obwodzie szko?y podstawowej, wktrym znajduje si? przedszkole

2

o?wiadczenie rodzicw/prawnych opiekunw

6.

dziecko, ktrego jeden z rodzicw/prawnych opiekunw pozostaje w stosunku pracy, wykonuje prac? na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy si? wtrybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolnicz? dzia?alno?? gospodarcz?

1

o?wiadczenie rodzicw/prawnych opiekunw

DOKUMENTY POTWIERDZAJ?CE SPE?NIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIW DODATKOWYCH

  • O?wiadczenia sk?ada si? pod rygorem odpowiedzialno?ci karnej za sk?adanie fa?szywych zezna?. Sk?adaj?cy o?wiadczenie jest obowi?zany do zawarcia wnim klauzuli nast?puj?cej tre?ci Jestem ?wiadomy odpowiedzialno?ci karnej za z?o?enie fa?szywego o?wiadczenia. Klauzula ta zast?puje pouczenie organu o odpowiedzialno?ci karnej za sk?adanie fa?szywych zezna?.
  • Pod poj?ciem dochodu, na osob? w rodzinie kandydata, rozumie si? dochd, o ktrym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy zdnia 28listopada 2003r. o?wiadczeniach rodzinnych, z tym ?e w przypadku dochodw podlegaj?cych opodatkowaniu na zasadach okre?lonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. opodatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z p?n. zm.), pomniejsza si? je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych, sk?adki na ubezpieczenie spo?eczne niezaliczone do kosztw uzyskania przychodu oraz sk?adki na ubezpieczenie zdrowotne.
  • Przy obliczaniu dochodu cz?onka rodziny, o ktrym mowa powy?ej, bierze si? pod uwag? przeci?tny miesi?czny dochd z3miesi?cy wybranych spo?rd ostatnich 6 miesi?cy poprzedzaj?cych z?o?enie wniosku o przyj?cie do publicznego przedszkola.

Dzieci zamieszka?e poza obszarem Miasta Przemy?la mog? by? przyj?te do przedszkola, je?eli po przeprowadzeniu post?powania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018, wg powy?szych kryteriw, przedszkole b?dzie nadal dysponowa? wolnymi miejscami.

Kolejno?? sk?adania poda? nie wp?ywa na wyniki rekrutacji.
Wa?ne, by podania by?y kompletne (bezb??dnie wype?nione wszystkie rubryki, do??czone
dokumenty potwierdzaj?ce spe?nianie wybranych przez kandydata kryteriw) i z?o?one w terminie.

Terminarza rekrutacji szukaj w -> Menu -> Rekrutacja -> zak?adka: Termin rekrutacji